มข.เดินหน้าพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์จัดเวทีรับฟังความเห็นประชากร

quote


มข.เชิญประชาการรับฟังแผนงาน เตรียมเดินหน้าโครงการ Community Mall ให้เอกชนเข้าพัฒนาพื้นที่หวังสร้างรายได้กลับสู่มหาวิทยาลัย กำหนดเงื่อนไขหลักเป็นศูนย์ประกอบธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคม

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการชี้แจงโครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์ บริเวณกังสดาล พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล และ นาย ธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการ มีบุคลากร มข.สนใจเข้ารับฟังจำนวน 30 คน รวมทั้ง รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้ชี้แจงถึงการดำเนินโครงการโดยสรุปว่า จากนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ได้เสนอแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการหารายได้นำกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 และได้รับการเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการพัฒนาโครงการการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างสรรค์ บริเวณกังสดาล ตามแนวรั้วติดถนนกัลปพฤกษ์ ในพื้นที่ 30 ไร่แบ่งเป็น 2 โครงการ โครงการละ 15 ไร่ ซึ่งจะเริ่ม พื้นที่โครงการที่ 1 ก่อน โดยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเป็นเวลา 30 ปี กำหนดมูลค่าโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเอกชนผู้ที่จะเสนอตัวเข้ามาบริหารจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามข้อกำหนดอีกทั้งต้องเสนอผลประโยชน์และแผนโครงการต่อมหาวิทยาลัย แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดรูปแบบของโครงการเป็น ศูนย์ธุรกิจ Community Mall ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่ติดสถานศึกษา ต้องเป็นกิจกรรมพาณิชย์เชิงสร้างสรรค์และเป็นส่วนสนับสนุนการศึกษา ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ซึ่งครอบคลุมถึงการไม่มีสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมหรือมอมเมาเด็กและเยาวชน การไม่มีสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวต่อว่า ขั้นตอนการในการคัดเลือกผู้เข้ามาบริหารจัดการจะเน้นความโปร่งใส และประสบการณ์ผลงานที่ให้ความมั่นใจที่จะให้โครงการเดินหน้าไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่พิจารณาเพียงผลประโยชน์ที่เสนอให้สูงสุดเท่านั้น อีกทั้งเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมจึงได้ดำเนินการจัดจ้าง Knight Frank Chartered (Thailand) Co Ltd เป็นผู้ประเมินผลประโยชน์ที่เหมาะสม ที่มหาวิทยาลัยควรได้รับ

ผศ.ดร. ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์โดยรวมของประชากรทุกคน โดยพื้นที่ที่เลือกไว้เป็นแหล่งธุรกิจที่มีการเติบโตรวดเร็ว การดำเนินแผนงานได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ รูปแบบโครงการจะขึ้นอยู่กับผู้เสนอโครงการ โดยในระยะต้นคือการเตรียมพื้นที่ซึ่งบริเวณในโครงการจะมีส่วนที่มีผลกระทบคือบ้านพัก โรงอาหารหนองแวง และบริเวณตลาดเช้าของชุมชน ได้ดำเนินการแล้วโดยการเตรียมจัดหาที่พักทดแทนผู้ที่พักอาศัยประมาณ 80 หน่วยให้มีสภาพที่เท่าเทียมที่พักเดิมหรือดีกว่าเดิม ส่วนโรงอาหารก็จะมีการย้ายสถานที่ นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนในเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ การจราจร และกำหนดแนวกันชนของเขตโครงการที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อบุคลากรอื่นๆ ความสะดวกในการใช้บริการธุรกิจภายในโครงการของบุคลากร ในส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ที่เสนอโครงการต้องมีการเสนอรูปแบบการจราจรและที่จอดรถที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาผลกระทบด้วย

ในระหว่างการชี้แจงโครงการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังได้สอบถามโดยมีผู้สนใจได้ตั้งคำถามและความห่วงใยถึงขั้นตอนการกำหนดข้อตกลงที่อยากให้มีความรัดกุม การใช้ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ การกำจัดขยะ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีความสงสัยในการประเมินผลประโยชน์เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์ที่สูงสุด ในส่วนคำถามอื่นๆจะเป็นเรื่องของขั้นตอนระยะเวลาและการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ภาคเอกชนที่สนใจมาเสนอโครงการ

รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กล่าวสรุปในช่วงท้ายว่า โครงการที่มีแนวคิดจากผู้บริหารมากว่า 30 ปีได้ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นเพราะมันเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะได้พัฒนาทรัพยากรไปสู่ประโยชน์ของประชากรโดยรวมด้วยรายได้ที่จะพัฒนาการเรียนการสอน การดำเนินงานต่างๆ ในขณะเดียวกันกับงบประมาณในการพัฒนาที่รัฐบาลจัดสรรมีแนวโน้มที่จะลดลง เพื่อให้สถาบันการศึกษาได้หารายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งการหารายได้ด้วยการขึ้นค่าเล่าเรียนไม่ใช่ทางออก และเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการทำอย่างนั้น สำหรับธุรกิจในโครงการที่เกิดขึ้นก็เป็นแหล่งที่บุคลากรได้มีความสะดวกในการใช้บริการที่อยู่ใกล้ ผลโดยรวมของการพัฒนายังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับจังหวัดอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนและระยะเวลาของโครงการขณะอยู่ระหว่างการร่างข้อกำหนดการจ้าง(TOR )ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ผู้สนใจได้มาศึกษาข้อกำหนด ดูพื้นที่โครงการ เขียนโครงการและเสนอต่อมหาวิทยาลัยจนคัดเลือกได้ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการด้วยเวลา 3 เดือนก็จะเป็นช่วงปลายปี ซึ่งขั้นตอนในลำดับต่อไปเมื่อได้ผู้เสนอโครงการแล้วจะต้องนำโครงการมาสู่การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่อแผนโครงการ คาดว่าการเริ่มก่อสร้างโครงการจะเกิดขึ้นอีกประมาณ 1 ปีจากนี้ไป


ภาพทางอากาศแสดงพื้นที่โครงการ


แนวคิดการจัดวางในลักษณะ Community Mall (ภาพตัวอย่างจากโครงการแห่งอื่นๆ)
ผู้ส่ง admin| 20 มิย. 2555 เวลา 01:01 น.| | 1047
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam