เวทีศึกษาระบบรถ BRT ขก.

quote

หลังจากที่ทุกฝ่ายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ส่วนราชการ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกันศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  เพื่อนำมาปรับใช้ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ในสังคมขอนแก่น  อาทิ  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรถสองแถว  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด  นักวิชาการ  และส่วนราชการจังหวัด
 
โดยมีนักวิชาการบรรยายผลการศึกษา  ซึ่งผศ.ดร.พนกฤหลังจากที่ทุกฝ่ายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ส่วนราชการ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกันศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  เพื่อนำมาปรับใช้ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ในสังคมขอนแก่น  อาทิ  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรถสองแถว  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด  นักวิชาการ  และส่วนราชการจังหวัด
 
โดยมีนักวิชาการบรรยายผลการศึกษา  ซึ่งผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการใช้ BRT ในเมืองขอนแก่น  คือ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ  ลดปัญหารถติด  ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน  แต่สำหรับข้อเสีย  ตนยอมรับว่าโครงการดังกล่าวหากสร้างจริง  ต้องใช้งบประมาณสูง มากกว่า 1,200 ล้านบาท  จึงต้องอาศัยภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนรถสองแถว  ทำให้มีจำนวนรถสองแถวลดลง  แต่จะไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถสองแถวแน่นอน
 
ทั้งนี้ผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการออกแบบสถานีจอดแล้วจร  สำหรับที่นั่งรอผู้โดยสารรถ BRT  ว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ออกแบบให้สถานีมีความทันสมัย สวยงาม  สะอาด  และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดพื้นที่ใกล้ๆสถานีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายสินค้า
 
นอกจากนี้ ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้เสนอแนะถึงผลดีและผลเสียโครงการดังกล่าวอีกด้วยหลังจากที่ทุกฝ่ายในจังหวัดขอนแก่น อาทิ ส่วนราชการ และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมมือกันศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT  เพื่อนำมาปรับใช้ในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2554 ที่ผ่านมา  ล่าสุดศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดสัมมนาชี้แจงผลการศึกษาดังกล่าว  เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้และส่วนเสีย ในสังคมขอนแก่น  อาทิ  ประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการรถสองแถว  เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด  นักวิชาการ  และส่วนราชการจังหวัด
 
โดยมีนักวิชาการบรรยายผลการศึกษา  ซึ่งผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการใช้ BRT ในเมืองขอนแก่น  คือ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ  ลดปัญหารถติด  ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน  แต่สำหรับข้อเสีย  ตนยอมรับว่าโครงการดังกล่าวหากสร้างจริง  ต้องใช้งบประมาณสูง มากกว่า 1,200 ล้านบาท  จึงต้องอาศัยภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนรถสองแถว  ทำให้มีจำนวนรถสองแถวลดลง  แต่จะไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถสองแถวแน่นอน
 
ทั้งนี้ผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการออกแบบสถานีจอดแล้วจร  สำหรับที่นั่งรอผู้โดยสารรถ BRT  ว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ออกแบบให้สถานีมีความทันสมัย สวยงาม  สะอาด  และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดพื้นที่ใกล้ๆสถานีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายสินค้า
 
นอกจากนี้ ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้เสนอแนะถึงผลดีและผลเสียโครงการดังกล่าวอีกด้วยษณ์ คลังบุญครอง  รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า  สิ่งที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์จากการใช้ BRT ในเมืองขอนแก่น  คือ สะดวก รวดเร็ว ไร้มลพิษ  ลดปัญหารถติด  ลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน  แต่สำหรับข้อเสีย  ตนยอมรับว่าโครงการดังกล่าวหากสร้างจริง  ต้องใช้งบประมาณสูง มากกว่า 1,200 ล้านบาท  จึงต้องอาศัยภาคเอกชนร่วมลงทุนเพื่อให้ระบบนี้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อจำนวนรถสองแถว  ทำให้มีจำนวนรถสองแถวลดลง  แต่จะไม่กระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการรถสองแถวแน่นอน
 
ทั้งนี้ผศ.ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง  กล่าวถึงความคืบหน้าการออกแบบสถานีจอดแล้วจร  สำหรับที่นั่งรอผู้โดยสารรถ BRT  ว่าทางศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน  ออกแบบให้สถานีมีความทันสมัย สวยงาม  สะอาด  และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ  รวมทั้งเปิดพื้นที่ใกล้ๆสถานีเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้จำหน่ายสินค้า
 
นอกจากนี้ ด้านตัวแทนผู้ประกอบการรถสองแถวในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปได้เสนอแนะถึงผลดีและผลเสียโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ที่มา : blogspot
ผู้ส่ง admin| 09 พค. 2555 เวลา 11:32 น.| | 972
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam