โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟ

quote

โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 
 
 
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
สำหรับน้อง  ที่กำลังศึกษาอยู่  ชั้นปีที่  2-4 ที่มีความสนใจทางด้านไอที  ทุกสาขาวิชา
 
 ทาง โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์   เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 
จำนวน  150  คน       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว  
 
 นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ  และประสบการณด้านการทำงานจริง   ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยหลักสูตร ต่างๆ
 
  ที่ทางโครงการฯ  จัดเตรียมไว้    (ทั้งนี้หลักสูตร อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)  เช่น
 
1.  Software Developer
 
  - Database Admin Fundamentala
 
 - Basic Web Application Fundamentals
 
 - Windows  Application
 
 - JAVA
 
 - Android 
 
 - Basic  Digital Content 
 
 - ฯลฯ
 
2. IT Administrator  (Network & Operating  System)   
 
 - Security  Fundamentals
 
 - Windows  Server
 
 - Advance  Linux
 
3. Business  Derveloper  
 
 - Marketing
 
 -CRM  
 
 - GIS
 
 - ฯลฯ
 
 

 
 โครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  มีรายได้ระหว่างการเข้าร่วม โครงการด้วยค่ะ   
 
ผู้ส่ง ต้อม| 16 พค. 2555 เวลา 20:01 น.| | 1075
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam