มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

quote

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนยากจน หวังสร้างเมล็ดพันธุ์ผู้มีจิตใจเอื้ออาทร

มข.  ย้ำแนวทางมหาวิทยาลัยของประชาชน จัดหาทุนเพื่อสานฝันนักศึกษาที่มาจากครอบครัวยากจน  ปีละเกือบ  3000  ทุน  รวมเงินกว่า   30  ล้านบาท

 
        
         จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีเป็นจำนวนกว่า 9000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีจะมีนักศึกษาใหม่ที่ยากจน  เดือดร้อนทางการเงิน   แต่มีความสามารถในการศึกษา   มีผลการเรียนดี   ผ่านการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้   ดังนั้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยของประชาชนด้วยอัตตลักษณ์ ที่แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ สังคม จึงได้ร่วมสานฝันให้เด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี   และส่งเสริมความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียน   จึงได้จัดสรรทุนการศึกษาเกือบ   3000  ทุน   รวมเงินกว่า   30  ล้านบาท   เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการกินอยู่  ศึกษาเล่าเรียน    นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล 

 
นาง สุดสวาท  นามราษฎร์

ที่ช่วยอีกทางหนึ่งด้วย  นักศึกษาที่ยากจน   ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
         นาง สุดสวาท  นามราษฎร์   หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ  กองกิจการนักศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลด้านทุนการศึกษาเผยว่า   นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทุกปี   สภาพการณ์ก็แตกต่าง ๆ กันไป  เช่น  บางคนมีชุดนักศึกษาชุดเดียวเพื่อน ๆ  รุ่นพี่ก็นำมาบริจาคช่วยเหลือ     บางคนอาหารประจำก็คือบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเดียวทุกมื้อ   บางกลุ่มซื้อกับข้าว  1  ถุง  และหุงข้าวแบ่งกันกินหลาย ๆ  คน  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้สามารถอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ด้วยความเอื้ออาทรของครู อาจารย์ และรุ่นที่ ในสังคมของมหาวิทยาลัยที่ยังมีความรักความห่วงใย ถึงอย่างไรก็ตามจากสภาพดังกล่าวส่งผลต่อกำลังใจในการศึกษาอย่างแน่นอน   ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่นิ่งนอนใจที่จะให้การช่วยเหลือ โดยหวังว่านักศึกษาเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาออกไปจะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงการให้โอกาสผู้อื่นและความมีน้ำใจเอื้ออาทร   
      นาง สุดสวาท  นามราษฎร์   กล่าวต่อว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสรรทุนการศึกษาและแสวงหาแหล่งทุนมาช่วยเหลือเช่น   ทุนการศึกษาที่มาจากคณาจารย์ใน มข.และคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆที่มอบให้   และทุนการศึกษาบริษัทเอกชนต่าง ๆ มากมาย  ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี   ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง  นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้ารายละเอียดประเภทของทุนได้   เป็นทุนประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา  โดยติดตามผลการเรียนตามเงื่อนไขผู้บริจาค    หรือทุนประเภทรายปี   โดยผู้รับทุนต้องสมัครใหม่ทุกปีการศึกษา   ทุนประเภทให้เปล่า    หรือทุนต้องชดใช้คืนเมื่อจบการศึกษา   เช่น  ทุน  กยศ.   เป็นต้น
        สำหรับทุนประเภทต่างๆ  ที่จะช่วยให้นักศึกษายากจนสามารถดำรงชีวิต และศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาได้อาทิ  ประเภททุนกองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา    (กองทุน  กย ศ)   เป็นกองทุนที่รัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเด็กที่ยากจนแต่มีความสามารถให้เข้าศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีได้ ประเภททุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีฯ  ในวาระครบรอบ  40 ปี มข.  ทุนละ  8000  บาท  จำนวน   812  ทุน  เป็นเงิน  6,496,000    บาท   ประเภททุนการศึกษาเอกชน   ที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อจัดสรรให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขเจ้าของทุน ทุนมูลค่าต่ำสุดทุนละ  4000.-  บาท  ทุนมูลค่าสูงสุดทุนละ  100,000.-   บาท    จำนวน   1,807   ทุน   เป็นเงิน  29,340,815   บาท   ประเภททุนช่วยเหลืออาหารกลางวัน   ได้แก่  ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์    จำนวน  1,000,000  บาท   ใช้ดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษา    /ทุนพลเอกชวลิต   ยงใจยุทธ   จำนวน   1,000,000  บาท   ใช้ดอกผลจัดสรรเป็นทุนการศึกษา   นอกจากนี้ยังมีเงินยืมฉุกเฉินนักศึกษาอีกด้วย

   
 
(การประชุมผู้เกี่ยวข้องแผนงานด้านทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2555  เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2555 ที่กองกิจการนักศึกษา) 

     
     อย่างไรก็ตาม   สำหรับนักเรียนที่ยากจนที่รู้ว่าตนเองสอบติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาจำนวนมาก  ที่ช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนแต่มีความตั้งใจเรียน ขอให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักอดออม และยังมีทางเลือกในการหารายได้จากการทำงานเสริมซึ่งมหาวิทยาลัยยังให้การช่วยเหลือดูแล ด้วยหวังว่านักศึกษาทุกคนจะผ่านพ้นความยากลำบากไปได้และนำความรู้ไปเพื่อการพัฒนาสังคมในอนาคตได้อย่างเท่าเทียม นาง สุดสวาท  นามราษฎร์   กล่าวในที่สุด

ข่าว ภาพ :  นภา อาษารัฐ
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 12:18 น.| | 1238
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam