มข. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

quote

 
มข. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส วันฉัตรมงคล ประจำปี 2555
 


เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2555 ที่ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่น พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นายบัญชา พระพล ผู้อำนวยการกองกลาง นายธัญญา ภักดี นางนิษฐ์ชลีย์ วุทธิสิทธิ์และนางสาวอ้อมใจ ดำคล้าย บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี  2555 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เวลา 07.30 น. ณ  บริเวณศาลาประชาคม    โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและมีหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมากมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เหล่าข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพระพรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  

                วันฉัตรมงคล เป็นวันแห่งการระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ประเทศไทย คือพระองค์ได้ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ สืบต่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จากนั้น พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ทวีปยุโรป จนพระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงเสด็จนิวัติสู่ประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย ในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันฉัตรมงคลทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

            จากนั้นได้มีพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาไทย   กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ กำหนดแนวทางดำเนินงานโดยนำแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยและแนวพระราชดำริ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและราชการมาใช้แนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 

 
ข่าว-ภาพ : นางสาวอ้อมใจ ดำคล้าย (งานกิจการสังคม)
ผู้ส่ง admin| 10 พค. 2555 เวลา 12:15 น.| | 1126
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “2048 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam